Rodzina 500+

Program "Rodzina 500+" to 500 zł. miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł. netto rocznego wsparcia na dziecko.

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Informator Rodzina 500+ 26-01-2021-1.pdf)Najważniesze informacje w programie 500+ 156 kB
Download this file (krótki Informator 500+ 25-01-2021-1.pdf)Krótki informator 180 kB
Download this file (ulotka 500+ A5 26-01-2021-1.pdf)Ulotka 156 kB

W dniu 25.06.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku przypomina, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zatem, by pobierać lub uzyskać świadczenie od października 2017 r. trzeba złożyć nowy wniosek. Najlepiej w sierpniu, by pieniądze uzyskać do 30 października. Osoby, które wnioski złożą we wrześniu lub w październiku muszą liczyć się z wypłatą w listopadzie (z wyrównaniem za październik)

Założenia programu póki co pozostają bez zmian. Świadczenie nadal będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.

Organy właściwe do weryfikacji wniosków, jeżeli będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

 

Już 200 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w tym 11 złożono drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco, bez kolejek.

 

- Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych już zostały wydane, kolejne będą wydawane sukcesywnie, w miarę spływania wniosków. Będą one obejmowały okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku. – mówi Renata Boguska z małopłockiego OPS. – Natomiast pierwsze wypłaty środków pojawią się na kontach wnioskodawców po 20 kwietnia. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 7.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o „Rodzina 500+” także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do programu włączyło się 18 banków.

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem 18 banków. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele banków podpisali list intencyjny w tej sprawie.

 

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 7.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wcześniej wnioski nie mogą być przyjmowane.

 

Ważne!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Infolinia programu „Rodzina 500+”

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uruchomił infolinię pod numerem telefonu 85 74 39 499 dotyczącą Programu „Rodzina 500+”, która jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00.

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 8.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia wychowawczego. To nie jedyny sposób, aby taki wniosek złożyć. Informujemy o innych metodach składania wniosków.

 

Zasada obowiązująca w okresie od 1  kwietnia do 1 lipca 2016: W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustalenie i wypłata świadczenia następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.Zasada obowiązująca od 2 lipca 2016:  Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.