Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie prowadzi zajęcia edukacyjno - korekcyjne skierowane do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień, osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie i osób skierowanych przez grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego. Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

            Kwalifikacje i zapisy osób odbywają się w każdy poniedziałek i  środę w godz. 7.30 - 15.00, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 D,    18 – 500 Kolno. Termin zakończenia naboru ustalono na dzień 15 września 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do udziału w zajęciach programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych .

Program korekcyjno-edukacyjny jest zbiorem oddziaływań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw uczestników, który zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy zdolność do samokontroli i konstruktywnego współżycia w rodzinie. Zajęcia odbywać się będą w postaci spotkań grupowych i indywidualnych.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne kierowane są w szczególności do:

1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnym (zgłoszą się same do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowanie przez różne służby i instytucje, takie jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, placówki odwykowe, placówki ochrony zdrowia, zespoły kuratorskie, organizacje pozarządowe, pojedynczo bądź jako zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą).

Kwalifikacja i zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie odbywają się codziennie w dni robocze, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno - sekretariat lub tel. 86 278 13 34.

Zajęcia programu są bezpłatne.