Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zachęca do udziału w proponowanych przez PCPR w Kolnie bezpłatnych warsztatach dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze pod nazwą Bezpieczny Dom. Prowadzonych przez znakomitego psychologa Panią Iwonę Owczarczuk przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Warsztaty obejmować będą tematykę prawną i pedagogiczną dotyczącą: funkcji rodziny, obowiązków rodziców, oceny psychospołecznej rozwoju dziecka, flagowania- kiedy dziecko jest zagrożone, komunikacji i zasad w domu, definicji przemocy domowej, korzystania ze wsparcia.  Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat.

Planowana data szkolenia – 24 listopad 2023r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. 

Osoby zainteresowane proszone są o zapisy pod nr telefonu 86 279 13 04, do dnia 3.11.2023 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu  wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429), która zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2024 roku do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego oraz modyfikację warunków przyznania świadczenia pielęgnacyjnego o nowych regulacjach dotyczących przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, uprzejmie informujemy  o tych zmianach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2023 poz. 1426, 1429.)

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559) oraz art. 176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) Rada Gminy Mały Płock uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2022-2024 stanowiący załącznik do uchwały.


§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock


§3.Uchwała wchodzi w życi
e z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (uchwala_xliii21122.pdf)Uchwała Nr XLIII/211/22 Rady Gminy Mały Płock z dnia 18 marca 2022 r. 434 kB

O fundacji

Główną misją Fundacji Świetlik jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka  i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne zamieszkujące głównie obszary wiejskie. Zaliczamy do nich osoby, które mają naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną przeważnie w stopniu trwałym i obciążone są schorzeniami takimi jak: udar mózgu, amputacja kończyn, mózgowe porażenie dziecięce, uszkodzenia kręgosłupa w wyniku różnych wypadków, w tym komunikacyjnych, itp. Szczególną uwagę zwracamy na chorych, którzy: mają ciężką sytuację finansową, życiową; historię rodziny i przyczyny/przebieg choroby; mieszkają na obszarach wiejskich, mają trudne warunki mieszkaniowe  i bytowe.
 
W celu pomocy takim osobom realizujemy programy:
 
1. Fizjoterapia w domu.
Program kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami co najmniej jednej kończyn i górnej i dolnej. Polega on na BEZPŁATNEJ fizjoterapii w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Jak działamy?
Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji. 

Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, a następnym wizyta fizjoterapeuty za którego wybranie odpowiada podopieczny lub jeśli podopieczny nie ma takiej możliwości fundacja dołoży wszelkich starań żeby pomóc znaleźć.

Koszt za wizytę fizjoterapeuty, całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury pro forma. Fundacja  zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Leczenie sfinansowane zostanie na zasadzie dostarczonych faktur i tylko na konto wystawcy faktur.

Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturach końcowych. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.  
 
2. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się.
Chcąc pomóc w przystosowaniu niepełnosprawności do dzisiejszych realiów, oferujemy pomoc w dopłacie bądź w całkowitym pokryciu kosztów zakupu np. łóżka rehabilitacyjne; czy wyrobów medycznych  i środków pomocniczych, np. wózka inwalidzkiego, wózka elektrycznego, skutera inwalidzkiego elektrycznego, łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowego.

Jak działamy?
Współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia polega na przekazaniu im informacji dotyczących programów jakie prowadzi nasza Fundacja. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest przekazanie informacji swoim podopiecznym o programach Fundacji.

Kolejnym krokiem jest kontakt osoby zainteresowanej drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną, która informuje nas o potrzebach zakupu sprzętu. Koszt na potrzebny sprzęt całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie faktury VAT. Fundacja  zastrzega sobie kwotę pomocy finansowej. Wydatkowanie będzie następowało w terminie podanym na fakturze VAT i tylko i wyłącznie na konto wystawcy faktury. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru osób z niepełnosprawnych do uczestnictwa w programie.  
 
Podsumowując: 
Finansujemy zabiegi fizjoterapeutyczne osobom niepełnosprawnym ruchowo i neurologicznie. Dopłacamy do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Służymy pomocą przy załatwianiu formalności związanych z dofinansowaniami do różnego rodzaju sprzętu.
 
Kryteria przyznawania pomocy:

 • brak kryterium dochodowego
 • wiek podopiecznych do 75 roku życia 
 • I lub II grupa inwalidzka lub w przypadku dzieci do 16 roku   życia orzeczenie o niepełnosprawności 
 • osoba niepełnosprawna ruchowo lub  intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie)
 • osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich lub małych gmin miejsko-wiejskich

Można się z nami kontaktować w różny sposób np.:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217
Listownie: ul. Konwiktorska 7 lok. 33, 00-216 Warszawa  
 
Odpowiemy na każdy e-mail, telefon  lub  list. Postaramy się pomóc każdemu  z osób potrzebujących. Czekamy na kontakt ze strony osób niepełnosprawnych.

                W oparciu o art.  29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2016r poz. 575 z późn.zm.)  rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

                Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka;
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

                Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

                Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

                Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 wyżej cytowanej  ustawy.

                Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

 Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

 • Problem alkoholowy;
 • Brak stałego źródła utrzymania;
 • Występowanie  problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • Odebranie  lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi;
 • Nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
 • Skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu;
 • Występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.