Gmina Mały Płock wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Na ten cel przekazana została dotacja ze środków budżetu państwa w wysokości 12 510  zł.

Całkowity koszt realizacji projektu  szacuje się na kwotę  12 510  zł. 

            Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

            W ramach programu "Wspieraj Seniora" pomoc nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

            Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów numer: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płock przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Następnie pracownik socjalny OPS Mały Płock skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która głównie będzie polegać na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wspierajseniora.pl