Gmina Mały Płock otrzymała dotację na wsparcie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej. Środki finansowe od Wojewody Podlaskiego, ze środków budżetu państwa w 2021 r.  wynoszą 56 468,00 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 szacuje się na kwotę 374 235,00 zł. 

            Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Mały Płock w 2021 r. polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.  Celem dotacji jest zapewnienie obsługi zadań m.in. w zakresie udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, dożywiania dzieci, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych a także opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

            Dotacja przeznaczona może być także na obsługę zadań m.in. w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną a także prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak również na realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.