Uzyskaj jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Urodziło ci się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem? Twoje dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu? Jeśli nie ukończyło jeszcze 12 miesięcy, możesz dostać pomoc – jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Sprawdź, jak je uzyskać.

Kto może dostać jednorazowe świadczenie 4000 zł

 • rodzic dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.

Wniosek składa jedno z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – świadczenie dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli prawo do świadczenia mają JEDNOCZEŚNIE rodzice, opiekunowie faktyczni lub prawni dziecka – świadczenie dostanie ten, kto pierwszy złoży wniosek.

Kiedy złożyć wniosek

 • W ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Złóż wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, na przykład jeśli dziecko przyszło na świat np.:

 • 8 lutego 2017 – złóż wniosek do 8 lutego 2018
 • 10 marca 2017 – złóż wniosek do 10 marca 2018.

Termin składania wniosku jest określony w miesiącach. Upływa dokładnie rok po urodzeniu dziecka.

Są wyjątki – jeśli dziecko urodziło się:

 • 1 stycznia – złóż wniosek do 2 stycznia następnego roku (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin składania wniosku wydłuża się do najbliższego dnia powszedniego),
 • 29 lutego w roku przestępnym – złóż wniosek do 28 lutego następnego roku.

Jeśli złożysz wniosek po terminie – nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz świadczenia. Jeśli wniosek ma braki albo błędy – urząd poprosi cię o jego uzupełnienie lub poprawienie. Jeśli tego nie zrobisz – wniosek nie będzie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Ile dostaniesz

 • 4000 zł (jednorazowo),
 • świadczenie nie zależy od wysokości twojego dochodu.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o jednorazowe świadczenie.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z wszystkimi dokumentami.
 4. Czekaj na odpowiedź urzędu. 
 5. Czekaj na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Gdzie złożyć wniosek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

Co przygotować

 • wniosek o jednorazowe świadczenie
 • swój dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu),
  Nie ma formalnego wzoru takiego oświadczenia. Wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 • zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską.
  Wzór tego oświadczenia jest taki sam jak oświadczenia do becikowego – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.

Ile będziesz czekać

 • do 1 miesiąca – od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy – jeśli twoja sprawa jest wyjątkowo skomplikowana i urząd poprosi cię o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.

Pieniądze możesz otrzymać:

 • przelewem na konto,
 • lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Małym Płocku

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia

 • Możesz odwołać się od jej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego.
 • Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.
 • Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:
  • bezpośrednio w jej siedzibie,
  • wyślij do niej pocztą – najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania).
 • Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1518, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. nr 183, poz. 1234)

 

Wniosek do jednorazowego świadczenia znajduje się pod poniższym linkiem.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do :

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. Instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Co gwarantuje Ustawa:

 1. Dostęp do poradnictwa w zakresie:
 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
 • wsparcia psychologicznego;
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
 1. Dostęp do odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 2. Dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym  uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 3.  Możliwość przeprowadzania porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego.
 4. Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860.