Gmina Mały Płock realizuje wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007). Na jego realizację w roku 2021 Wojewoda Podlaski przekazał dotację celową (ze środków budżetu państwa) w wysokości 52 172 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2021 szacuje się na kwotę 86 982,00 zł. 

            Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form tj. posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

            Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

- 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 792,00 zł dla osoby w rodzinie

I MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻ

Ze środków przekazanych z dotacji budżetu państwa oraz środków własnych z budżetu Gminy Mały Płock, pomoc udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej a także uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

II MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu udziela się wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom (starszym, chorym i niepełnosprawnym) spełniającym warunki otrzymania pomocy, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe.

            Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Podlaskiego w 2021 roku dla Gminy Mały Płock przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu I „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu II „Moduł dla osób dorosłych”.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, pod numerem telefonu 86 279 17 81.