Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559) oraz art. 176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) Rada Gminy Mały Płock uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mały Płock na lata 2022-2024 stanowiący załącznik do uchwały.


§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock


§3.Uchwała wchodzi w życi
e z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (uchwala_xliii21122.pdf)Uchwała Nr XLIII/211/22 Rady Gminy Mały Płock z dnia 18 marca 2022 r. 434 kB