„KLUB SENIORA„

 

W dniu 29 września 2018 r   odbyło się spotkanie otwierające projekt  pod nazwą „Klub Seniora”, realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, który będzie realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Duchnowska przywitała zebranych gości . W sposób szczególny przywitała 12 seniorów, bo to dzięki nim projekt ten może być realizowany.  W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski, koordynator projektu Maria Misierewicz pracownicy Ośrodka Pomocy  Społecznej oraz  kadra   zaangażowana do pracy w projekcie.

Celem  jest  utworzenie w okresie od 1.09.2018 do 30.06.2019 r Klubu Seniora i realizacji zadań/ usług dla 12 seniorów (8K i  4 M)i ich otoczeniu zamieszkujących w gminie Mały Płock  

W ramach działalności Klubu będą realizowane następujące zadania :

zajęcia animacyjne (teatralno-muzyczne i plastyczne), praca socjalna, poradnictwo indywidualne i  zajęcia grupowe  z psychologiem, spotkania okolicznościowe dla  seniorów i osób  z ich otoczenia, wyjazdy do teatru, kina i na mazury, zajęcia ruchowe, kulinarne  i profilaktyka zdrowotna, zajęcia z prawnikiem  oraz  zasiłki celowe dla uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Beneficjenci maja zapewniony catering na zajęciach.( kawa, herbata , ciastka , przekąski i owoce ) Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz wkładu własnego. Ogółem koszty projektu zostały określone na kwotę: 105 343,75 zł , w tym wkład własny określono na kwotę  5 300,00 zł, wnioskowane dofinansowanie – 100 043,75 zł.

 

 Barbara Duchnowska

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej