Gmina Mały Płock przystępuje do kolejnej edycji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację zadania Gmina Mały Płock otrzymała dofinansowanie w wysokości 52 734 zł, co stanowi ogólną wartość Programu.

Działania związane z realizacją Programu będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniem do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, które będą dostosowane do potrzeb uczestnika, mieszkającego na terenie danej gminy/powiatu.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

W związku z realizacją zadania, Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Mały Płock do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 4. wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 1. Karty zgłoszenia do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, do karty należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych,
 2. Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, stanowiącej załącznik nr 15 do Programu.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. w następujący sposób:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

O zakwalifikowaniu do Programu i przyznanej liczbie godzin świadczenia usług decyduje kolejność zgłoszeń, spełnienie kryteriów formalnych (tj.: złożenie Karty zgłoszenia do Programu w terminie wskazanym przez Realizatora wraz z kopią orzeczenia) oraz sytuacja osobista uczestnika Programu wynikająca ze złożonych dokumentów.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 4 osoby, w tym:

 • 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym orzeczenia równoważne),
 • 2 dzieci dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

W pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich (nie pozostające w związku małżeńskim, nie posiadające wstępnych ani zstępnych oraz nie zamieszkujące z osobami spokrewnionymi lub niespokrewnionymi);
 4. osób, które nie korzystają z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie do tego, o którym mowa w części IV ust. 8 Programu, finansowane z innych źródeł;
 5. osób, na które nie pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki;
 6. osób, które nie korzystają z usług środowiskowych domów samopomocy;
 7. osób, które nie uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej;

Każda Karta zgłoszenia do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem stopnia niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny/instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

UWAGA!
Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny może samodzielnie wskazać asystenta w Karcie zgłoszenia, który będzie świadczył na jej rzecz usługi, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny (wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostająca we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje Gmina.

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Karta zgłoszenia.doc)Karta zgłoszenia.doc 86 kB
Download this file (Klauzula RODO.doc)Klauzula RODO.doc 48 kB