Mały Płock, dnia 16.08.2017r.

 

I N F O R M A C J A

Rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017, i będzie trwał do końca czerwca 2018 roku .Pomoc w ramach POPŻ jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Programem zostaną objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny . Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zaprasza osoby zainteresowane a korzystające z pomocy społecznej do dnia 14.09.2017 r po skierowania, które następnie w dniu 14 września 2017 r będą realizowane przez PKPS Łomża w miejscowości Kownaty 85 (budynek po starej szkole) gmina Piątnica. O następnych terminach wydawania żywności będą Państwo informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Mały Płock.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska