Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest transport specjalistycznym pojazdem gotowych posiłków do wskazanych w zaproszeniu placówek. Usługa obejmuje załadunek, transport, rozładunek, doniesienie posiłków do wskazanych miejsc.

  2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 • Odbiór gotowych posiłków ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock
 • transport do placówek szkolnych, tj. Szkoły Podstawowej w Kątach, Szkoły Podstawowej w Chludniach, Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich,
 • rozładunek posiłków w wyżej wymienionych Szkołach,
 • Długość trasy od Szkoły Podstawowej w Małym Płocku do wskazanych placówek wynosi ok. 40 km.

 1. Usługi świadczone będą w dniach pracy szkół z wyjątkiem dni wolnych, o których wcześniej Wykonawcę poinformują Dyrektorzy poszczególnych szkół.

  4. Szczegółowy harmonogram godzinowy dostarczania posiłków szkolnych określi Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków do placówek szkolnych ( oświatowych) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 1 września 2022 r. do 22 grudnia 2022 roku.

 

III. Szczegóły dotyczące zamówienia:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę na realizację zadania na formularzu propozycji cenowej stanowiącym integralną treść niniejszego zapytania ofertowego oraz przedstawią dokumenty formalno-prawne tj.:
 2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej,  
 3. Kserokopię Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą pojazd do prowadzenia działalności transportowej obejmującej przewóz gotowych posiłków
 4. Kserokopie aktualnych badań sanitarno-higienicznych osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków na czas i w miejsca wskazane przez Zamawiającego, własnym środkiem transportu (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności).

  3. Osoba przewożąca posiłki oraz dokonująca załadunku i rozładunku ma obowiązek posiadać aktualne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku  przeciwwskazań do wykonywania w/w prac jak również posiadać odpowiednią odzież roboczą.

  4. Osoba przewożąca posiłki powinna posiadać wymagane prawem uprawnienia konieczne do kierowania pojazdem o którym mowa w ust. 2

  8. W przypadku awarii pojazdu Wykonawcy dowożącego posiłki do placówek szkolnych (oświatowych), Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia na ten czas własnym kosztem i staraniem innego pojazdu spełniającego wymagania .
 2. Przy ocenie ofert będzie brana pod kwota brutto za 1 km realizacji transportu.  

  10. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone będzie jako iloczyn ceny wskazanej w ofercie wybranego Wykonawcy oraz szacunkowej długości trasy, o której mowa w rozdziale I ust. 2

  11. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w okresach miesięcznych, po zakończeniu  miesiąca, na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia do siedziby Zamawiającego.

  12. Integralną treść zapytania ofertowego stanowi wzór umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferty na w/w zadanie z dopiskiem: „ Transport  gotowych posiłków do Placówek Oświatowych na terenie Gminy Mały Płock” należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15. 18-516 Mały Płock w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

  2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29 sierpnia 2022 r., a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku ops.malyplock.pl
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock lub telefonicznie pod numerem telefonu 86 27 13 04

                                                                                                         

 

                                                                                                          Z up. Wójta Gminy Mały Płock

                                                                                                                        Iwona Połońska   

                                                                                                           Kierownik  Ośrodka  Pomocy                                                                                                         Społecznej w Małym Płocku

Załączniki:
FileDescriptionFile size
Download this file (Formularz oferty.doc)Formularz oferty.doc 29 kB