Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna społeczność Gminy Mały Płock” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt „Aktywna społeczność Gminy Mały Płock” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Mały Płock, spełniających poniższe warunki: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.) z obszaru Gminy Mały Płock. W szczególności  osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (GOPS) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia przez pomoc społeczną oraz minimum jeden z warunków z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest: Zaktywizowanie 30 osób (23 kobiet i 7 mężczyzn), ich rodzin i osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Mały Płock, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% uczestników, pracujących 6 m-cy po projekcie min. 35% oraz uzyskanie kalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 31.07.2022 r.

 

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

 1. Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.
 2. Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego.
 3. Praca socjalna - 30 kontraktów socjalnych.
 4. Szkolenia zawodowe: kurs z zakresu ogrodnictwa i kulinarny.
 5. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.
 6. Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 • formularz kandydata na uczestnika,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • zaświadczenie z PUP w Kolnie (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).
 • zaświadczenia z ZUS w zakresie braku odprowadzanych składek (osoby nieaktywne zawodowo)

Ww. dokumenty będą dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku oraz na stronie internetowej: www.ops.malyplock.pl

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem internetu (zeskanowane dokumenty)
do 15 października 2021 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów).

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krótka 15

18-516 Mały Płock

Tel. 862791304  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

864731985

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej

www.ops.malyplock.pl oraz na tablicy ogłoszeń w OPS Mały Płock