Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Mały Płock  nr 70/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Przewodnicząca Komisji

  • Iwona Rydzewska


Członkowie

  • Szulc Maria
  • Chludzińska Teresa
  • Rudnicki Paweł
  • Świdziński Romuald

Dyżury członka komisji / gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych od dnia 1.04.2018 roku:

W każdy poniedziałek w godzinach od 15.35 do 17.35 w siedzibie Komisji tj; Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym  Płocku  ul. Krótka 15 , tel. 86 2791781.

W przypadku dnia wolnego lub innej usprawiedliwionej nieobecności kolejny termin dyżuru ustala się i podaje do publicznej wiadomości  na stronie  internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej , stronie internetowej Urzędu Gminy.