W dniu 29 stycznia 2021  r   odbyły się spotkania otwierające projekt  pod nazwą „Klub Seniora-Promyk” w Kątach i Chludniach  realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja Społeczna  i kształtowanie kapitału społecznego, który będzie realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku z Kolneńskim Stowarzyszeniem „Rodzina.”

Wójt Gminy Mały Płock Pan Józef Dymerski oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Iwona Połońska  przywitali zebranych gości. W sposób szczególny przywitali 28 seniorów, bo to dzięki nim projekt ten może być realizowany.  W spotkaniu wzięli udział również koordynator projektu Maria Misierewicz pracownicy Ośrodka Pomocy  Społecznej,  kadra   zaangażowana do pracy w projekcie oraz Pan Stefan Krasiński – Radny Gminy Mały Płock.

Celem  jest  utworzenie od 01.01.2021 r do 31.12..2021 r. Klubu Seniora i realizacji zadań/ usług dla 28 seniorów i ich otoczeniu zamieszkujących w gminie Mały Płock.  

W ramach działalności Klubu będą realizowane następujące zadania :

zajęcia teatralno-muzyczne,  plastyczne, praca socjalna, poradnictwo indywidualne i  zajęcia grupowe  z psychologiem, spotkania okolicznościowe dla  seniorów i osób  z ich otoczenia, wyjazdy do teatru, kina, wycieczki, zajęcia ruchowe, kulinarne  i profilaktyka zdrowotna, zajęcia z prawnikiem  oraz  zasiłki celowe dla uczestników.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Beneficjenci maja zapewniony catering na zajęciach.( kawa, herbata , ciastka , przekąski i owoce ) Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz wkładu własnego. Ogółem koszty projektu zostały określone na kwotę: 293 742,50 zł, w tym wkład własny określono na kwotę  14 840 zł, wnioskowane dofinansowanie –  278 902,50zł.