Rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021. Pomoc w ramach POPŻ jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Programem zostaną objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, korzystające  z pomocy społecznej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej,  których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. tj. 1707,20 dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1320,00 dla osoby w rodzinie.

Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały, intensywny i systematyczny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zaprasza osoby zainteresowane, a korzystające z pomocy społecznej po skierowania, które następnie będą realizowane przez PKPS Łomża przy współpracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku. O terminach wydawania żywności będą Państwo informowani poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka.