w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku za święto przypadające w sobotę

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)  w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 marca 1974 r. Kodeks pracy  ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 10 listopada 2023 roku (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy tj. w sobotę 11 listopada 2023 roku – obniżający wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

 § 2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku OPS w Małym Płocku i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej OPS .

 § 3

Zarządzenie wchodzi  z dniem podjęcia.

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 w  Małym Płocku

Iwona Połońska